ประวัติครอบครัวอมรสิทธิ์

Sawat_portraitสวัสดิ์ อมรสิทธิ์

เกิด :  1 มกราคม 2484, อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ
อุดมศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ : Cambridge University, London Chamber of Commerce และ Michigan University, USA.

ประวัติการทำงาน : เคยเป็นพนักงาน ธ.กรุงเทพ หลังจากนั้นจึงลาออกมาตั้งสำนักงาน “ศูนย์การแปลนานาชาติ” Interlanguage Translation Center (ITC) ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิด กว่า 20 ภาษา (ปัจจุบันมี 4 สาขา)

การอุปสมบท : วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา

สนใจศึกษาธรรมะตามแนวทางของ ท่านพุทธทาสภิกขุ และแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ของท่าน อาสภะเถระ เป็นลูกศิษย์ของ อ.พร รัตนสุวรรณ และ อ.วศิน อินทสระ โดยได้รับความเมตตาและความเอื้อเฟื้อจากท่านทั้งสองตลอดมา จนเป็นที่มาของการอ่านเสียงหนังสือธรรมะ จากผลงานของครูบาอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน และครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์ และสืบทอดพระศาสนา

ครั้งแรกที่เริ่มต้นอ่านหนังสือเสียง และเริ่มแจกเป็นธรรมทาน ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ฟัง ทำให้รู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจ ที่ได้สร้างกุศลด้วยเสียงธรรมะเป็นธรรมทาน ซึ่งเป็นงานอดิเรกที่ทำด้วยใจรัก  จนปัจจุบัน สวัสดิ์ อมรสิทธิ์ มีเสียงอ่านหนังสือธรรมะ ที่ทยอยอ่านและบันทึกเสียงไว้แล้วมากกว่า 60 เรื่อง


 

Yod_portraitพงศ์เพชร อมรสิทธิ์

เกิด :  28 มีนาคม 2517
การศึกษา : โรงเรียนวัดบวรนิเวศ, กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี : คณะมนุษยศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กรุงเทพฯ
ปริญญาโท : MA. TESOL (Teaching English as a Second Language) California State University, San Bernardino, CA, USA.

พงศ์เพชร หรือ ยอด เป็นบุตรชายคนเดียวของคุณพ่อสวัสดิ์ หลังจากจบการศึกษาแล้ว จึงเดินทางกลับมาช่วยงานบริษัทคุณพ่อที่เมืองไทย เริ่มต้นอ่านหนังสือเสียง เพราะคุณพ่อให้ช่วยพากย์เสียง ใน CD เสียงอ่าน “กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์” โดยพากย์เป็นตัวละครทั้งหมด 5 – 6 ตัว หลังจากนั้นก็ได้รับมอบหมายให้ตัดต่อเสียงพากย์ด้วย

เริ่มต้นอ่านเสียงหนังสือธรรมะ เพราะได้รู้จักกับ พี่ตุลย์ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช (เจ้าของนามปากกา “ดังตฤณ” ) ผู้ดูแลทีมงาน นิตยสารธรรมะออนไลน์ “ธรรมะใกล้ตัว” โดยเริ่มต้นจากการอ่านนิยายธรรมะก่อน และได้รับเสียงตอบรับที่ดี จนมีผู้ทาบทามให้ร่วมพากย์เสียงตัวละคร ในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “พระพุทธเจ้า The Buddha (2007)” โดยยอดได้พากย์เสียง ‘พระอัสสชิเถระ’ ภาพยนต์ออกฉายในวันที่ 5 ธันวาคม 2550

การอุปสมบท : บวชสามเณรภาคฤดูร้อนที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี
บวชพระ 1 พรรษา ที่ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี (หลังเรียนจบ ม.หอการค้าไทย)
บวชพระ 1 พรรษา 3 เดือน ที่ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน เชมเย เยกต้า นครย่างกุ้ง สหภาพพม่า (Chanmyay Yeiktha Meditation Centre, Yangon, Myanmar)

นอกจากมีส่วนในการผลิต เสียงอ่านหนังสือร่วมกับคุณพ่อสวัสดิ์แล้ว ยังรู้สึกมีความสุข สบายใจ ที่ได้ทำประโยชน์ต่อสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพุทธศาสนา


 

header

เสียงหนังสือธรรมะ โดยสวัสดิ์ อมรสิทธิ์ ที่บันทึกไว้แล้ว

*จะทยอยนำขึ้นเว็บ amornsit.com จนครบทุกเล่มครับ : พ่อไก่อู ^_^)”

อ.วศิน อินทสระ
1. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๑ภาค ๒
2. ดัวยรักและห่วงใย
3. คติชีวิต
4. ทางชีวิต
5. สวดมนต์เพื่ออะไร? (สวดมนต์เพื่อสันติและปัญญา)
6. เพื่อสุขภาพจิตที่ดี
7. แนวทางการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
8. โยนิโสมนสิการ
9. ไตรลักษณ์
10. ปฏิจจสมุปบาท
11. ความดี และอานุภาพของความดี
12. การสร้างคุณค่าชีวิต
13. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ
14. ทำอย่างไรกับความโกรธ
15. พระพุทธบารมีในอดีต
16. พระอานนท์พุทธอนุชา
17. พุทธจริยา (พุทธประวัติสำหรับประชาชน)
18. ผู้สละโลก
19. ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล
..
20. การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
21. ความหลัง
22. แหล่งเกิดแห่งความสุข
23. บุคคลที่หาได้ยากในโลก
24. อัตชีวประวัติของ อ.วศิน อินทสระ
25. คุณของพระสารีบุตร และจิตตคหบดี
26. พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน
27. พุทธปฏิภาณ
28. พุทธพยากรณ์
29. ลาภอย่างยิ่งของชีวิต
30. หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด
31. วิธีสร้างความดี และความมีเงื่อนไขของกรรม
32. อธิบายกาลามสูตร
33. พระพุทธภาษิต (จากคัมภีร์ธรรมบท)
34. อธิบายมิลินทปัญหา
35. สาระสำคัญแห่งวิสุทธิมรรค
36. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ ประการ
37. คุณลักษณะสำคัญของผู้มุ่งสันตบท
38. พุทธอุทาน
อ.พร รัตนสุวรรณ
1. ทานบารมี
2. วิธีชนะความโกรธ
3. ทำอย่างไรจึงจะมีความจำดี?
4. ความว่าง
5. ความพ้นทุกข์
6. ทศพลญาณ
7. อภิณหปัจจเวกขณ์
8. ชีวิตและผลงาน อ.พร รัตนสุวรรณ
9. แนะนำศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
1. ชีวิตนี้สำคัญนัก
2. ผู้เป็นที่รักของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย
3. วิธีสร้างบุญบารมี
4. รสแห่งความเมตตาชุ่มเย็นยิ่งนัก
5. อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
6. ๑๐๐ คำสอนของสมเด็จพระสังฆราช
อ.ศิริ พุทธศุกร์
1. โลกทิพย์ ภาค ๑
2. โลกทิพย์ ภาค ๒
3. โลกทิพย์ ภาค ๓
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
1. ปัญญาอมรมสมาธิ
2. วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
1. หลวงปู่ฝากไว้
 เสฐียร โกเศศ
1. กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความการุณย์
พระธรรมกิติวงศ์
1. คำพ่อ คำแม่
2. พระในบ้าน
ปิยโสภณ
1. เสน่ห์ผ้าขี้ริ้ว
2. อภัยทาน รักบริสุทธิ์
 พระไพศาล วิสาโล
1. ระลึกถึงความตายสบายนัก
2. ธรรมะข้างเตียง
 เพิ่มศักดิ์ เพิ่มพูน
1. คำกลอนสอนใจ
เจือจันทน์  อัชพรรณ (มิสโจ) แปล
1. โอวาท ๔ ของท่านเหลี่ยวฝาน

 

Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

เกี่ยวกับ Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น