คลังเก็บหมวดหมู่: วศิน อินทสระ

เสียงอ่านหนังสือธรรมะของ อ.วศิน อินทสระ

พุทธจริยา (พุทธประวัติสำหรับประชาชน) : วศิน อินทสระ

wasin_BuddhaJariya_CDcover

พุทธจริยา หรือ “พุทธประวัติสำหรับประชาชน” จากบทประพันธ์ของ อ.วศิน อินทสระประกอบด้วย ๑. พระจริยาส่วนพระองค์ ๒. พระจริยาอันเป็นประโยชน์แก่พระญาติ ๓. พระจริยาอันเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงประทานไว้ ตั้งแต่ครั้งกระนั้น ยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกอยู่ จนกระทั่งบัดนี้ หนังสือ “พุทธจริยา” เล่มนี้เป็นเพียงบางส่วนแห่งพระจริยาจากพระองค์ ประดุจน้ำหยดเดียวแห่งน้ำในบึงใหญ่………..

เสียงหนังสือ “พุทธจริยา (พุทธประวัติสำหรับประชาชน)” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 29 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พุทธจริยา (พุทธประวัติสำหรับประชาชน) : วศิน อินทสระ

สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : วศิน อินทสระ

wasin_Visuddhimagga_CDcover

วิสุทธิ  แปลว่า ความบริสุทธิ์ หมดจด
มรรค  แปลว่า หนทาง, ในทางพุทธศาสนา “มรรค” หมายถึง หนทางสู่ความดับทุกข์ เป็นหนึ่งใน “อริยสัจ 4” ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 1. ทุกข์ 2. สมุทัย 3. นิโรธ 4. มรรค

วิสุทธิมรรค (หนทางสู่ความบริสุทธิ์)  เป็นคัมภีร์ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นผลงานที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ปัจจุบันถูกจัดลำดับความสำคัญเทียบเท่าชั้นอรรถกถา โดยได้รับการยกย่องจากนักวิชาการด้านพุทธศาสนาในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก เรียบเรียงขึ้นในภาษาบาลีโดย พระพุทธโฆสะ (หรือ พระพุทธโฆษาจารย์) ชาวอินเดีย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 (1,000 ปี หลังพุทธกาล) เนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับ ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนววิสุทธิ 7

“วิสุทธิมรรค” กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มิใช่จุดหมายปลายทาง หรือจุดหมายอันสูงสุดในพุทธศาสนา วิสุทธิมรรค เป็นเพียงเครื่องมือ หรือวิธีการไปสู่จุดหมายสูงสุด คือการหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้
เมื่อบุคคลได้พบทางอันถูกต้อง และดำเนินไปตามทางนั้น โดยไม่หันหลังกลับเสีย ย่อมจะถึงจุดหมายปลายทางเข้าวันหนึ่ง จะเร็วหรือช้าเท่านั้นเอง……..

: วศิน อินทสระ

เสียงหนังสือ “สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 24 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : วศิน อินทสระ

อธิบายมิลินทปัญหา : วศิน อินทสระ

wasin_Milindapanha_CDcover

“อธิบายมิลินทปัญหา” เป็นหนังสือที่ อ.วศิน อินทสระ เรียบเรียงไว้ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้สนใจปัญหาทางพระพุทธศาสนาที่สุขุมลุ่มลึกเช่น มิลินทปัญหา ด้วยต้นฉบับของมหามกุฏฯ นั้นแม้จะแปล (รักษาสำนวนบาลี) ได้ดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังยากสำหรับประชาชนทั่วไป

อ.วศิน จึงใช้วิธีเรียบเรียงด้วยภาษาร่วมสมัย และยกตัวอย่างจากเรื่องราวในปัจจุบันประกอบ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจมากขึ้น

เสียงหนังสือ “อธิบายมิลินทปัญหา” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 22 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม อธิบายมิลินทปัญหา : วศิน อินทสระ

พุทธภาษิต (จากคัมภีร์ธรรมบท) : วศิน อินทสระ

wasin_BuddhaProverb_CDcover

“คัมภีร์ธรรมบท” เป็นพุทธภาษิตล้วนๆ คือ ข้อธรรมที่พระพุทธองค์ ทรงเมตตาแสดงแก่บุคคลต่างชั้นวรรณะ ในต่างกรรมต่างวาระ ด้วยน้ำพระทัยที่มุ่งหวังเกื้อกูล ให้ผู้ฟังได้เข้าใจถูกต้องตรงตามสัจธรรม ความจริงของโลกและชีวิต ดังนั้นพุทธภาษิต ในคัมภีร์ธรรมบทนี้ จึงมีข้อธรรมตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูง ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงคละเคล้ากันไป ตามวาสนา บารมี ที่พอเหมาะแก่ผู้ฟังแต่ละคน เพื่อให้ได้ตรองตาม จนเห็นตามความเป็นจริงได้

เสียงหนังสือ “พุทธภาษิต (จากคัมภีร์ธรรมบท)” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 14 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พุทธภาษิต (จากคัมภีร์ธรรมบท) : วศิน อินทสระ

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล : วศิน อินทสระ

wasin_WomenBuddhist_CDcover

ธรรมนิยายอิงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับสตรีสมัยพุทธกาล อาทิ นางวิสาขามหาอุบาสิกา, นางกิสาโคตมี, นางปฏาจารา, นางสิริมา, นางจิญจมาณวิกา เป็นต้น

เสียงหนังสือ “ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 16 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล : วศิน อินทสระ

วิธีสร้างความดี และเงื่อนไขของกรรม : วศิน อินทสระ

wasin_GoodKarma_CDcover

ปัจจุบันคนไทยสนใจเรื่อง “กฎแห่งกรรม” กันมากขึ้น เพราะมี พระภิกษุ แม่ชี รวมถึงฆราวาสชาย-หญิง ที่ประกาศตัวออกสื่อว่า “มีความสามารถในการเห็นกรรม” และนำเสนอวิธีการแก้ไขกรรมสารพัดรูปแบบแตกต่างกันไป

แต่……เราจะทราบได้อย่างไรว่า สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้น ถูกต้องและน่าเชื่อถือจริงหรือไม่? หาคำตอบได้จาก

เสียงหนังสือ “วิธีสร้างความดี และเงื่อนไขของกรรม” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 9 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม วิธีสร้างความดี และเงื่อนไขของกรรม : วศิน อินทสระ

สวดมนต์เพื่ออะไร? : วศิน อินทสระ

wasin_PrayFor_CDcover

เราสวดมนต์ไปเพื่ออะไร?

  • สวดเพื่อให้คุ้มครองตัวเองและครอบครัว
  • สวดเพื่อความเป็นสิริมงคล
  • สวดเพื่อความขลัง และศักดิ์สิทธิ์
  • สวดเพื่อให้ใจสงบ ฯลฯ

แต่…เรามั่นใจหรือไม่ว่า ทำได้ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หาคำตอบได้จาก

เสียงหนังสือ “สวดมนต์เพื่ออะไร? (สวดมนต์เพื่อสันติ และปัญญา)” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 8 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม สวดมนต์เพื่ออะไร? : วศิน อินทสระ

พุทธพยากรณ์ : วศิน อินทสระ

wasin_BuddhaProphecy_CDcover

เสียงหนังสือ “พุทธพยากรณ์” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 8 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พุทธพยากรณ์ : วศิน อินทสระ

พุทธอุทาน : วศิน อินทสระ

wasin_BuddhaExclaimed_CDcover

เสียงหนังสือ “พุทธอุทาน” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 11 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พุทธอุทาน : วศิน อินทสระ

หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : วศิน อินทสระ

wasin_Karma_CDcover

เสียงหนังสือ “หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 18 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : วศิน อินทสระ