สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : วศิน อินทสระ

wasin_Visuddhimagga_CDcover

วิสุทธิ  แปลว่า ความบริสุทธิ์ หมดจด
มรรค  แปลว่า หนทาง, ในทางพุทธศาสนา “มรรค” หมายถึง หนทางสู่ความดับทุกข์ เป็นหนึ่งใน “อริยสัจ 4” ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 1. ทุกข์ 2. สมุทัย 3. นิโรธ 4. มรรค

วิสุทธิมรรค (หนทางสู่ความบริสุทธิ์)  เป็นคัมภีร์ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นผลงานที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ปัจจุบันถูกจัดลำดับความสำคัญเทียบเท่าชั้นอรรถกถา โดยได้รับการยกย่องจากนักวิชาการด้านพุทธศาสนาในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก เรียบเรียงขึ้นในภาษาบาลีโดย พระพุทธโฆสะ (หรือ พระพุทธโฆษาจารย์) ชาวอินเดีย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 (1,000 ปี หลังพุทธกาล) เนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับ ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนววิสุทธิ 7

“วิสุทธิมรรค” กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มิใช่จุดหมายปลายทาง หรือจุดหมายอันสูงสุดในพุทธศาสนา วิสุทธิมรรค เป็นเพียงเครื่องมือ หรือวิธีการไปสู่จุดหมายสูงสุด คือการหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้
เมื่อบุคคลได้พบทางอันถูกต้อง และดำเนินไปตามทางนั้น โดยไม่หันหลังกลับเสีย ย่อมจะถึงจุดหมายปลายทางเข้าวันหนึ่ง จะเร็วหรือช้าเท่านั้นเอง……..

: วศิน อินทสระ

เสียงหนังสือ “สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 24 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

Visuddhimagga : 1/24
 23.8 MB | 00:25:58 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑/๒๔ (2208 downloads)
Visuddhimagga : 2/24
 22.2 MB | 00:24:15 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๒/๒๔ (526 downloads)
Visuddhimagga : 3/24
 6.72 MB | 00:07:17 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๓/๒๔ (332 downloads)
Visuddhimagga : 4/24
 22.2 MB | 00:24:12 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๔/๒๔ (407 downloads)
Visuddhimagga : 5/24
 26.2 MB | 00:28:35 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๕/๒๔ (376 downloads)
Visuddhimagga : 6/24
 15.8 MB | 00:17:13 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๖/๒๔ (445 downloads)
Visuddhimagga : 7/24
 24.7 MB | 00:26:57 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๗/๒๔ (416 downloads)
Visuddhimagga : 8/24
 20.5 MB | 00:22:23 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๘/๒๔ (406 downloads)
Visuddhimagga : 9/24
 29.3 MB | 00:31:58 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๙/๒๔ (400 downloads)
Visuddhimagga : 10/24
 9.77 MB | 00:10:37 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๐/๒๔ (337 downloads)
Visuddhimagga : 11/24
 9.39 MB | 00:10:11 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๑/๒๔ (356 downloads)
Visuddhimagga : 12/24
 15.5 MB | 00:16:53 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๒/๒๔ (366 downloads)
Visuddhimagga : 13/24
 22.1 MB | 00:24:06 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๓/๒๔ (394 downloads)
Visuddhimagga : 14/24
 9.28 MB | 00:10:04 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๔/๒๔ (349 downloads)
Visuddhimagga : 15/24
 17.7 MB | 00:19:18 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๕/๒๔ (409 downloads)
Visuddhimagga : 16/24
 26.6 MB | 00:29:00 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๖/๒๔ (404 downloads)
Visuddhimagga : 17/24
 9.11 MB | 00:09:53 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๗/๒๔ (615 downloads)
Visuddhimagga : 18/24
 17.9 MB | 00:19:31 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๘/๒๔ (393 downloads)
Visuddhimagga : 19/24
 18.7 MB | 00:20:26 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๑๙/๒๔ (396 downloads)
Visuddhimagga : 20/24
 19.9 MB | 00:21:45 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๒๐/๒๔ (373 downloads)
Visuddhimagga : 21/24
16.4 MB | 00:17:56 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๒๑/๒๔ (364 downloads)
 Visuddhimagga : 22/24
15.4 MB | 00:16:46 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๒๒/๒๔ (344 downloads)
Visuddhimagga : 23/24
14.9 MB | 00:16:14 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๒๓/๒๔ (347 downloads)
Visuddhimagga : 24/24
21.4 MB | 00:23:20 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : ๒๔/๒๔ (386 downloads)
 RAR-icon | 409 MB | All 24 files
  สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : รวม ๒๔ ไฟล์ (2605 downloads)

Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

เกี่ยวกับ Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

Leave a Reply