คลังเก็บป้ายกำกับ: พระพุทธโฆษะ

สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : วศิน อินทสระ

wasin_Visuddhimagga_CDcover

วิสุทธิ  แปลว่า ความบริสุทธิ์ หมดจด
มรรค  แปลว่า หนทาง, ในทางพุทธศาสนา “มรรค” หมายถึง หนทางสู่ความดับทุกข์ เป็นหนึ่งใน “อริยสัจ 4” ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 1. ทุกข์ 2. สมุทัย 3. นิโรธ 4. มรรค

วิสุทธิมรรค (หนทางสู่ความบริสุทธิ์)  เป็นคัมภีร์ที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นผลงานที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ปัจจุบันถูกจัดลำดับความสำคัญเทียบเท่าชั้นอรรถกถา โดยได้รับการยกย่องจากนักวิชาการด้านพุทธศาสนาในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก เรียบเรียงขึ้นในภาษาบาลีโดย พระพุทธโฆสะ (หรือ พระพุทธโฆษาจารย์) ชาวอินเดีย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10 (1,000 ปี หลังพุทธกาล) เนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับ ศีล สมาธิ และปัญญา ตามแนววิสุทธิ 7

“วิสุทธิมรรค” กล่าวคือ ศีล สมาธิ ปัญญา มิใช่จุดหมายปลายทาง หรือจุดหมายอันสูงสุดในพุทธศาสนา วิสุทธิมรรค เป็นเพียงเครื่องมือ หรือวิธีการไปสู่จุดหมายสูงสุด คือการหลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏนี้
เมื่อบุคคลได้พบทางอันถูกต้อง และดำเนินไปตามทางนั้น โดยไม่หันหลังกลับเสีย ย่อมจะถึงจุดหมายปลายทางเข้าวันหนึ่ง จะเร็วหรือช้าเท่านั้นเอง……..

: วศิน อินทสระ

เสียงหนังสือ “สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 24 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค : วศิน อินทสระ